Column: 1972 VOORBIJ

..

.

1972 VOORBIJ..

………………….pdf-versie:  1972 VOORBIJ

 

 

                     energietransitie en digitalisering in materieel perspectief

        .         publ. juni 2021

Het rapport Limits to Growth1) verscheen in 1972. Ecologische ontwikkelingen rond dat jaar liepen uit de hand en zouden moeten worden gekeerd.

In werkelijkheid geschiedde sindsdien het tegenovergestelde.

De ecologische belasting van de Aarde nam juist in meer dan substantiële mate toe2):

1] De wereldbevolking verdubbelde (x2,05) in de periode van 1970 tot 2020, bovendien steeg de materiële welvaart in die periode vrijwel wereldwijd.

2] Nieuwe eco-belastende technieken werden sinds 1972 toegelaten (deze terminologie om het ontbreken van beleidsmatige quotering uit te drukken); de energietransitie3) en het ict-segment oftewel digitalisering4) behoorden tot de bepalendste van die nieuwe ontwikkelingen. Zij zijn substantieel eco-belastend m.n. vanwege een dubbele metalenafhankelijkheid; de metaalvoorraden in de planeet behoorde tot de grootste zorgen uit Limits to Growth. Dit is sindsdien niet fundamenteel veranderd5). Daarenboven: mijnbouwkundige ingrepen in de planetaire ondergronden ontwrichten de geologie en zijn onmogelijk herstelbaar, anders dan wat in beginsel voor de bio-aardoppervlakte en de luchtlagen geldt6).

 

De dubbele metalenafhankelijkheid nader verklaard:

1] De benodigde hardware van alle toebehoren uit het ict-segment en de energietransitie, met name de essentiële onderdelen, bestaat nagenoeg geheel uit uitputtelijke metalen, en zijn met bewerkte metalen geproduceerd. Materiaalalternatieven ontbreken en het circulariteitsbeginsel7) is vrijwel niet van toepassing.

2] Voor de hardware van de onlosmakelijk met ict-toepassingen samenhangende elektriciteit geldt hetzelfde: metalen zijn onontbeerlijk voor de opwekking, de werkzaamheid, de opslag en het transport van die elektriciteit als energievoorziening.

 

Beide ontwikkelingen komen bovenop de hier niet nader vermelde eco-belastende ontwikkelingen die in 1972 al gaande waren en nadien verder toenamen. Deze worden hier verder niet besproken8).

Voor de ontwikkeling in de energietransitie kan tenminste enig begrip worden opgebracht omdat fossiele stoffen op termijn uitputting naderden, de algemeen  opgegeven motivatie was echter de dreiging van klimaateffecten. Voor de ontwikkeling van een onbeperkte informatie- en communicatietechnologie (ict) bestonden geen dwingende redenen buiten lokkende winstverwachtingen. De gevolgen zijn wèl dwingend; de maatschappelijke orde werd er in z’n systeemwerking afhankelijk van en er aanzienlijk kwetsbaarder door. Zowel de metalenbevoorrading als de elektriciteitsopwekking en distributies zouden in dat geval wereldwijd ongestoord tot in tijden gewaarborgd moeten zijn. Mogelijkheden welke er blijkens deze analyse niet zijn.

 

 

1)  Meadows, Dennis e.a.; ‘Limits to Growth’ (1972) ook wel: Rapport van de Club van Rome.

2)  Voor politiek-economische achtergronden zie Achterhuis, Hans; ‘De utopie van de vrije markt’ (2010)  

     en Wikipedia; ‘The Lewis Powell Memorandum, 1971’

3)  Energietransitie: niet-fossiele elektriciteitsopwekking zoals windturbines, zonnepanelen etc..

4)  ict: informatie- en communicatietechnologie incl. computertechnologie en dataverwerking.

5)  Zie o.a. periodieke opgaven van EuChemS.eu

6)  Een nog onvoldoende belicht aspect, ook in ‘Limits to Growth’.

7)  Circulariteit is gebaseerd op het biologische, niet geologische beginsel van regeneratie.

8)  Verdere technologisering in industrie, landbouw, mobiliteit, bouw, gezondh.zorg, diensten, defensie e.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

………Lees verder:  De Aarde als Geomonument (pdf – 2pag.)